Våra metoder

Våra metoder utgår från evidensbaserad praktisk erfarenhet, en sammanvägning av vetenskaplig forskning, professionell expertis och den unges erfarenheter. Samtidigt läggs stor vikt på att inte fastna i färdiga mönster utan att verkligen se det unika i varje möte, att relationsbyggande inte har några färdiga mallar.
Tillsammans med den unge arbetar vi utifrån en individuell genomförandeplan med mål och delmål som bildar olika trappsteg på resan till förändring. Vi har många års erfarenhet av arbete med unga och bred kompetens vad gäller olika svårigheter som unga kan ha med sig i bagaget. Insatsen skräddarsys utifrån varje individ med hjälp av metoder som MI, Systemiskt förhållningssätt, Lösningsfokus, ART/rePULSE och KBT.
Systemiskt förhållningssätt - Vi ser individen som en del av ett system där alla delar påverkar varandra och att det är problemet som är problemet – inte den unge. 
Motiverande samtal (MI) - MI är en klientcentrerad, målinriktad samtalsmetod och ett förhållningssätt som utgår ifrån att det är den unge själv som med coachens hjälp hittar vägen till förändring.
Lösningsfokuserade samtal – Mer fokus på det som fungerar och mindre på problemen. Lösningsfokuserade samtal siktar på lösning och ökat självförtroende.


KBT

Våra terapeuter använder bland annat beteendeanalyser, färdighetsträning, acceptans och succesiv exponering i sitt arbete med unga.


ART

Aggression Replacement Training och rePULSE bygger på beteendemodifiering och kognitiv beteendeterapi. 


Nätverksarbete

Vi fungerar till en början som en samordnande funktion mellan den unge och viktiga delar av hans eller hennes nätverk. Det kan innebära kontakter med t.ex. skola, praktikplats, familj eller myndigheter Vi utgår från grundtanken att alla duger och att varje individ har förutsättningar att växa. Genom att fokusera på möjligheterna bryter vi negativa mönster och hittar vägar till framgång. Vi arbetar med ungdomar som har hamnat i svårigheter på grund av psykosociala påfrestningar, som har det besvärligt på grund av psykisk ohälsa, missbruk, våld eller kriminalitet. Gemensamt är att de har svårt att förändra sin situation på egen hand.


Vi ser möjligheterna

Tillsammans med vår personal får varje ung människa chans att hitta sammanhang och situationer där de känner sig delaktiga och kan utvecklas och växa utifrån sina förutsättningar.
Vi har god kunskap om samtalsmetodik, ungas vardagsliv och den värld de lever i. Vi jobbar metodiskt, för att skapa möjligheter för den unga, genom sina olika nätverk inom bland annat arbetsliv, skola och omsorg.


Det goda mötet

Det goda mötet med den unga är grundläggande för oss. Först när man lär känna varandra på riktigt kan man se och förstå de motiv som ligger bakom en persons handlingar och då är det möjligt att visa vägar som leder till förändring.


Stöd, behandling och en plan för utveckling

Vi möter och försöker förstå den unga. Vi ser utan att döma, och är samtidigt en närvarande vuxen som kan hantera och klara av svåra situationer. Utvecklingsplanen tar vi fram tillsammans med varje ung person. Den blir starten på en resa mot en självständig och meningsfull vardag. Planen följer med under hela resans gång. Den stäms av och revideras kontinuerligt.


Sysselsättning, ett sätt att hantera vardagen

För att förändringar ska bli varaktiga måste de ske i det dagliga livet. Det kan vara allt från att lära sig enkla hushållssysslor till att skaffa busskort eller att hitta ett jobb genom en praktikplats med egen handledare. Vi jobbar mycket med att stötta de viktiga relationerna i den ungas familj och nätverk.


Ett tryggt hem

Ett hem att komma till är viktigt för alla människor. Vi kan ordna ett tryggt hem att bo i tillsammans med andra under en period, men vi har också träningslägenheter för den som behöver en mer självständig tillvaro för att kunna växa med ansvar.

Svedbacka HVB-Hem

Besöksadress
Svedja 14
820 75 Harmånger

Postadress
Box 296
824 26 Hudiksvall

Telefon / Telefax
0652-19060 / 0652-19061

Mobil/SMS (Skriv ”Ring upp och bifoga namn och nummer")
070-7634455

Maria Hallenius Henrysson
073-0916310

Lars Unger
073-0936310

E-post
info@svedbacka.se